WALNE ZGROMADZENIE

STOWARZYSZENIE PSYCHIATRIA I SZTUKA Kraków, 25. O9. 2023

im. dr Andrzeja Kowala

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr Andrzeja Kowala zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Informacyjne Członków, które odbędzie się w dniu 28 października 2023 roku ( sobota) w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY przy ul. Zakopiańskiej 62 w Krakowie w pierwszym terminie o godz. 15.15, a w razie braku kworum w drugim terminie o godz. 15,30. Obecność na zebraniu jest obowiązkowa.

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr Andrzeja Kowala
 2. Wybór przewodniczącego obrad
 3. Zatwierdzenie programu obrad
 4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
 5. Sprawozdanie finansowe
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Wybór komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej
 8. Dyskusja i podjęcie uchwał 
 9. Głosowanie nad podjęciem uchwał
 10. Przedstawienie zrealizowanych przedsięwzięć Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w r. 2022 i omówienie projektów działań na r. 2023
 11. Ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Wyborczego na jesień 2024 r.
 12. Dyskusja i sformułowanie uchwał i wniosków
 13. Wolne wnioski

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka

Prezydent Stowarzyszenia
Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala

Grażyna Borowik

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Prosimy o uregulowanie składek członkowskich ( 130.00 zł. na rok), nasze konto bankowe – Alior Bank nr.  36 2490 0005 0000 4530 2444 1882

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.